AANBOD

In mijn praktijk bied ik aan jongeren, volwassenen en ouderen met of zonder beperking ondersteuning op diverse levensdomeinen.

De frequentie van de ondersteuning wordt steeds in samenspraak beslist en kan zowel individueel gebeuren als binnen de context van een gezin of een relatie. 

Tevens leg ik de nadruk op multidisciplinair werken door, indien gewenst, contact te leggen met andere hulpverleners om zo mijn blik te verruimen en een breder beeld te kunnen vormen over de voorliggende vragen en problemen.

Gedragstherapie

Wanneer ik gedragstherapeutisch werk, kan u verwachten dat we in een open en gelijkwaardige relatie samenwerken om tot verbetering van uw klachten te komen. Samen doorlopen we een proces waarin we ontdekken hoe bepaalde problemen samenhangen, om vervolgens een behandelplan te kiezen. Een belangrijk aspect is dat dat we in kaart zullen brengen hoe u geleerd hebt te voelen, denken en doen en dat we dit inzicht zullen gebruiken om hierin vervolgens veranderingen ten goede trachten aan te brengen. 

Psycho-educatie kan een aparte ondersteuningsvorm zijn, maar kan ook als onderdeel binnen een gedragstherapeutisch traject aan bod komen. Psycho-educatie heeft tot doel dat een persoon en diens omgeving beter begrijpen hoe situaties verlopen doordat er informatie wordt gegeven over de psychische aandoening, de oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandeling. Tevens worden er handvaten aangeboden om hiermee om te gaan. We trachten zo veel mogelijk aan te sluiten bij concrete situaties.

Orthopedagogische ondersteuning 

Als klinisch orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in de pedagogiek (opvoedkunde) die zich richt op de opvoeding/ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder een verstandelijke en/of fysieke beperking of die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. 

Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader richt ik mij op de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context. 

Problemen worden hierbij niet bekeken als een individuele kwestie, maar gedefinieerd als een afstemmingsprobleem tussen pedagogische vraag en pedagogisch aanbod. Geïnspireerd door bio-psycho-sociale verklaringsmodellen, focus ik op het maximaliseren van ontwikkelings- en ontplooiingskansen, het ondersteunen van kwaliteit van leven en het bewerkstelligen van volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven. Dit gebeurt steeds in dialoog met de cliënt en/of het cliëntsysteem en indien gewenst in overleg met andere hupverleners en dus multidisciplinair.