KOSTPRIJS

Intakegesprek

Ik start een begeleidingstraject met een intakegesprek: op deze manier leer ik u beter kennen en kan ik samen met u uw ondersteuningsvraag in kaart brengen. Ik bekijk eveneens met u wie er op dit gesprek aanwezig dient te zijn. Vervolgens stippelen we samen een gepast aanbod uit. 

Duurtijd: +/- 70 minuten

Kostprijs: €70

Individuele sessie

Duurtijd: +/- 60 minuten

Kostprijs: €60


Er dient telkens betaald te worden op het einde van een sessie, hetzij cash, hetzij via Mobile Pay (geen bancontact).

Terugbetaling

Al vele jaren wordt er in België gesproken over een wettelijke tegemoetkoming voor psychotherapie. Toch laat het wettelijk kader op zich wachten en die beslissing lijkt er ook nog niet meteen te komen.

Omdat deze terugbetaling nog steeds niet bij wet geregeld is, voorzien de meeste ziekenfondsen nu al een beperkte terugbetaling, gekoppeld aan variabele voorwaarden. Dit bespreekt u best met uw eigen ziekenfonds. 

EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG - GGZ-NETWERK DILETTI

Binnen het netwerk geestelijke gezondheid Diletti bieden we laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg aan voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Hiervoor werken we nauw samen met 'vindplaatsen' en 'preferentiële verwijzers', die de cliënt toeleiden naar eerstelijnspsychologische zorg. 

Vindplaatsen zijn locaties aangeduid door de lokale eerstelijnszone, zoals een OCMW, een ontmoetings- of buurtcentrum, een lokaal dienstencentrum, een multidisciplinaire praktijk, enz. Preferentiële verwijzers zijn personen zoals huisartsen, thuiszorgers, thuisverplegers, apothekers, ...

De terugbetaling richt zich vooral tot mensen met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal en/of fysiek vlak, die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. 

Het aanbod wordt laagdrempelig georganiseerd via individuele sessies of via groepsaanbod. Een individuele sessie kost 11 euro (of 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming). Het eerste gesprek is altijd gratis. Een groepssessie kost 2,5 euro.

Voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar zijn al deze sessies vanaf 1 februari 2024 gratis! 

Er zijn twee trappen binnen de individuele sessies:

  • de generalistische ELP-functie: deze functie is bedoeld voor personen uit kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht. Vooral deze functie wordt dicht bij de burger georganiseerd via vindplaatsen en multidisciplinaire buurtnetwerken die rechtstreeks toegankelijk zijn. De zorg bestaat uit interventies van korte duur en/of lage intensiteit, die bijdragen tot het behoud of herwinnen van psychisch welbevinden. De nadruk ligt op geïndiceerde preventie, inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering, kortdurende interventies via psycho-educatie of ondersteunde hulp bijvoorbeeld bij stress, slaapproblematiek, stemmingsklachten... Daarnaast focust de eerstelijnspsychologische zorgverstrekker zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht, het ondersteunen van de eerstelijnsactoren en, indien aangewezen, doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg of andere zorg- en ondersteuningsorganisaties.  = gemiddeld 4 (max. 8) individuele sessies en maximum 5 groepssessies per 12 maanden
  • de gespecialiseerde ELP-functie: deze functie is gericht op personen uit kwetsbare doelgroepen met een matig ernstige problematiek bij wie een meer intensieve psychotherapeutische behandeling, psychodiagnostiek en indicatiestelling nodig is. Mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid vallen evenwel buiten de scope van deze functie. Deze functie is enkel toegankelijk na aanmelding o.b.v. een functioneel bilan. Dit bilan wordt opgesteld door een psycholoog/orthopedagoog, idealiter actief binnen de generalistisch functie, én een arts (huisarts of psychiater). Indien uit de intake blijkt dat de noden groter zijn en er 'behandeling' wenselijk is, kan er zo dus doorverwezen worden naar de terugbetaalde gespecialiseerde functie. Deze gespecialiseerde zorg wordt ingebed binnen een ambulant, gespecialiseerd GGZ-netwerk op niveau van de eerstelijnszone. Zo kan er vanuit deze functie vlot doorverwezen worden naar andere zelfstandig psychologen/orthopedagogen of naar de tweede of derde lijn, indien dit na inschatting nodig blijkt. In functie van de noden van de zorgvrager, kan deze functie 'outreachend' aangeboden worden.                                                                                                                = gemiddeld 8 (max. 20) individuele sessies en maximum 12 groepssessies per 12 maanden

EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG - GGZ- NETWERK YUNECO

YUNECO is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg en kennisdeling tussen de verschillende partners in Vlaams-Brabant te komen.

Voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar zijn deze sessies vanaf 1 februari 2024 gratis! 

Het aanbod wordt laagdrempelig georganiseerd binnen via individuele sessies of via groepsaanbod en dit binnen twee functies:

  • de generalistische ELP-functie: psychologische ondersteuning met vraagverheldering, veerkrachtondersteunende en psycho-educatieve interventies, bij bv. piekeren, slaapproblemen, je minder goed in je vel voelen,... Het versterkt je veerkracht, verhoogt je welzijn en zelfzorg wordt gestimuleerd, om ernstigere klachten te voorkomen.                                                                                                = max 10 sessies 
  • de specialistische ELP-functie: psychologische ondersteuning in de vorm van een assessment van je vraag en/of kortdurende behandeling bij bv. angstklachten, depressieve klachten, burn-out,… Deze hulp is gericht op een specifieke klacht, oplossingsgericht en kortdurend met als doel om terug sterker in je schoenen te staan.                                                                                                                                                           = max. 20 sessie